Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs na staż urzędniczy

Konkurs na staż urzędniczy

Dodano: 2010-05-04 11:01:16             Zmodyfikowano: 2010-05-04 11:03:05
Ukryj rejestr
Opublikował: Wojciech Duchnowski
Przez: Wojciech Duchnowski
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 4773

                                                                                                                                                                              Kluczbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

 

 

 

Prezes

Sądu Rejonowego

w Kluczborku

 

 

OGŁASZA KONKURS

na staż urzędniczy

 

Oznaczenie konkursu: A.1102 – 1/10

 

 

Wolne stanowisko pracy: referent – stażysta, docelowo urzędnik sądowy w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego w Kluczborku

 

 

Liczba miejsc: 1

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z dnia               8 lutego 2008r. Nr 21, poz. 129).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych, wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń, protokołowaniem na rozprawach i posiedzeniach, oraz inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.

 

Wymagania niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o staż urzędniczy:

Ø      pełna zdolność do czynności prawnych,

Ø      nieposzlakowana opinia,

Ø      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Ø      ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,

Ø      zdolność do pracy ze względu na stan zdrowia.

 

Wymagania dodatkowe:

Ø      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

Ø      odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, sumienność,

Ø      odporność na stres,

Ø      umiejętność organizacji pracy własnej,

Ø      umiejętność pracy w zespole,

Ø      kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

Ø      podanie,

Ø      życiorys zawierający pełne dane adresowe, w tym adres do korespondencji,

Ø      złożone pod rygorem odpowiedzialności prawnej oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Ø      oświadczenie kandydata, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  w/w stanowisku,

Ø      oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

Ø      kserokopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego (oryginał dyplomu kandydat winien okazać w przypadku zakwalifikowania się do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej).

Złożenie dokumentów:

Pełną dokumentację zgłoszenia do udziału w konkursie na staż urzędniczy należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach z oznaczeniem konkursu w:

Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Kluczborku

ul. Katowicka 2

46 – 200 Kluczbork

 

lub

przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Kluczborku

ul. Katowicka 2

46 – 200 Kluczbork

(w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego, dokumenty złożone po terminie nie będą uwzględnione)

 

koniecznie z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy” w terminie do dnia 8 czerwca 2010r.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku.

 

 

Etapy konkursu:

Konkurs obejmuje trzy etapy:

  1. Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
  2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
  3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego i trzeciego etapu konkursu, termin i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona – co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem – na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kluczborku oraz na stronie internetowej www.kluczbork.sr.gov.pl

 

            Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o miejscu, dacie i czasie przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.

 

Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie konkursu na staż urzędniczy jest:

 

Pani Anna Żołnierek, nr telefonu (077) 447 16 73

 

 

 

  
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.