Ogłoszenie V Ns 114/14

Dodano: 2014-10-29 14:12:52             Zmodyfikowano: 2014-10-29 14:12:52
Rejestr zmian
          W Sądzie Rejonowym w Kluczborku V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Oleśnie zapadło w dniu 15.09.2014 r. w sprawie o sygnaturze akt Ns 114/14 z wniosku  Stanisława Wilka z udziałem   Jerzego Wilka o złożenie do depozytu sądowego postanowienie, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Stanisławowi Wilk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) tytułem spłaty Jerzego Wilka Wilka ostatnio zamieszkałego Sołtysy nr 7 za jego udział we współwłasności nieruchomości położonej w Sołtysach, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00025347/7, który to obowiązek został określony mocą  punktu II postanowienia z dnia 3 października 2013 roku Sądu Rejonowego w Kluczborku V Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Oleśnie, zapadłego w sprawie  V Ns 30/13- z zaznaczeniem, iż kwota ta ma być wydana Jerzemu Wilkowi na jego wniosek.
          Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.