II Wydział Karny

Dodano: 2009-11-30 09:12:55             Zmodyfikowano: 2018-01-04 12:43:07
Rejestr zmian
Przewodniczący wydziału
SSR Adrian Mamzer 

Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu:  Izabela Rojowska
Zastępca Kierownika: Maria Gąsiorowska


tel.  77 447 16 69-71
Kluczbork, ul. Katowicka 2 
pokój 25,  I piętro
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 730-1800
wtorek-piątek: od godz. 730-1530
 
Właściwość rzeczowa:
- sprawy karne dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, o wydanie wyroku łącznego, wnioski prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających oraz wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
- sprawy o wykroczenia, w tym o wykroczenia skarbowe;
- sprawy podlegające rozpoznaniu w trybie przyspieszonym;
- wnioski o przesłuchanie świadków w ramach pomocy prawnej;
- prośby o ułaskawienie;
- sprawy o uchylenie mandatu;
- pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy;
- wnioski o zatarcie skazania;
- wnioski o skrócenie wykonania środka karnego; 
- wnioski i czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych oraz o wykroczenia;
- wnioski o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia;
- zażalenia na zatrzymanie osoby;
- zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia;
- wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;
- wnioski prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa;
- wnioski prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wnioski stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
- wnioski prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk i art.185b kpk;
- wnioski prokuratora o przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c kpk;
- zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego;
- wnioski o zwolnienie z tajemnicy zawodowej lub służbowej;
- zażalenia na postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy;
- wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń.