Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Dodano: 2016-02-23 09:53:26             Zmodyfikowano: 2016-02-23 10:19:04
Rejestr zmian
Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozdział 5a  Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 j.t) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja  2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących  działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r.  poz. 524)
Powyższe uregulowania  określają zakres i zasady rozpatrywania skarg w następujący sposób:
 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej na adres:  , a także w formie ustnej do protokołu.
 2. Skargi i wnioski  wnoszone na piśmie przyjmują pracownicy biura podawczego lub oddziału administracyjnego, natomiast skargi wnoszone w formie ustnej do protokołu – przyjmuje pracownik Oddziału Administracyjnego w pokoju 52 zgodnie z poniższym wzorem
  wzór protokołu 
 3. Na żądanie  skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 5. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeśli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy zawiadamiając o tym skarżącego.
 6. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 7. Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez  rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sadu, jest prezes sądu.
 9. Jeśli skarga  lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i rejonowego, organem właściwym  do rozpatrzenia  jest prezes sądu okręgowego. Jeśli  skarga lub wniosek dotyczą działalności sadu okręgowego i sądu apelacyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes  sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego- prezes sądu apelacyjnego, a działalnością prezesa sądu apelacyjnego- Krajowa Rada Sądownictwa.
 11. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
 12. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej  inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał  mu skargę.
 13. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.