Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Dodano: 2015-04-26 19:35:51             Zmodyfikowano: 2015-07-09 12:17:23
Rejestr zmian
Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie

Praktyka studencka

Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.
Sąd Rejonowy w Kluczborku, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.
Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Kluczborku wymagane jest:
 1. Przygotowanie kompletu dokumentów w tym:

  a) podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku  z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
  • imię i nazwisko studenta ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu studenta,
  • rok studiów oraz nazwę uczelni na której student studiuje,
  • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
  • proponowany okres trwania praktyki,
  • wskazanie wydziału lub oddziału w którym student chciałby odbyć praktykę,
b) skierowania z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) wraz z planem i zakresem praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię.
 1. Nadesłanie dokumentów na adres:
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Oddział Administracyjny
Ul. Katowicka 2
46-200 Kluczbork

  z dopiskiem „Praktyka studencka”
  lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym bądź Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Kluczborku 
 1. Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Kluczborku dokonuje weryfikacji dokumentów o których mowa w punkcie 1 i po ich akceptacji przez Prezesa Sądu Rejonowego lub osoby przez niego wyznaczonej wyraża wstępną zgodę na przyjęcie studenta na praktykę,
 2. Uczelnia przygotowuje Umowę, która  ma zostać  zawarta między uczelnią a Prezesem Sądu Rejonowego w Kluczborku w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przesyła je do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Kluczborku Oddział Administracyjny przekazuje dokumenty do opinii PrezesowiSądu Rejonowego w Kluczborku , który po ich akceptacji podpisuje Umowę. Jeden egzemplarz Umowy zostaje zwrócony uczelni.
 3. Wymogi formalne Umowy:
  • nazwa Uczelni, która kieruje studenta na praktykę,
  • imię i nazwisko studenta, 
  • termin rozpoczęcia,
  • okres trwania praktyki, 
  • szczególne warunki odbywania praktyki,
  • sąd i wydział, w którym student ma odbyć praktykę,
  • prawa i obowiązki obu stron,
  • klauzula o nieodpłatności praktyki.

UWAGA
Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego w Kluczborku co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk (dokumenty niekompletne nie będą honorowane). Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Praktyka absolwencka
Warunki oraz zasady organizacji praktyk absolwenckich w Sądu Rejonowego w Kluczborku
.
Sądu Rejonowego w Kluczborku , w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie praktyk absolwenckich.
 1. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, zwana dalej „Praktykantem”
  W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą uznaje się je za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły średniej na zasadach określonych w przepisach dotyczących systemu oświaty.
 2. Kwalifikacja praktykantów od odbycia praktyki absolwenckiej w Sądu Rejonowego w Kluczborku  zwanym dalej „Sądem” następuje na podstawie:
a) podania skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
 • imię i nazwisko osoby chcącej odbyć praktykę wraz z nr dowodu osobistego i numerem PESEL oraz ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu,
 • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
 • proponowany okres trwania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • wskazanie wydziału lub oddziału w którym osoba chciałaby odbyć praktykę;
b)  listu motywacyjnego,
c)  życiorysu.
 1. Oddział Administracyjny Sądu dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 2, pod względem formalnym, a następnie przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Rejonowego w Kluczborku.
 2. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Prezesa Sądu Rejonowego, podpisywana jest Umowa,
 3. Dokumenty, o których mowa  w pkt 2, należy składać co najmniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej na adres:
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Oddział Administracyjny
Ul. Katowicka 2
46-200 Kluczbork

( z adnotacją na kopercie : „praktyka absolwencka”)
 lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym bądź Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Kluczborku.
 1. Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki (ewentualnej modyfikacji terminu), oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku w zakresie poczynionych uzgodnień, Są w którym praktyka ma mieć miejsce informuje praktykanta telefonicznie lub mailowo o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki.
„Sąd Rejonowy w Kluczborku uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych”.
UWAGA!
Kwestie związane z praktyką absolwencką regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich ( Dz. U. Nr 127, poz. 1052)
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.