Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Dostęp do informacji publicznej Ponowne wykorzystanie informacji ...

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Dodano: 2016-08-17 14:05:47             Zmodyfikowano: 2016-08-17 21:46:47
Rejestr zmian
 
W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352),
która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystywania.

Co należy rozumieć pod pojęciem "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?
Przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Główne założenia nowelizacji ustawy
Jednym z kluczowych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Należy pamiętać, iż  ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest możliwe nie tylko poprzez jej opublikowanie w BIP czy poprzez złożenie stosownego wniosku. 
Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:
1.     informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium;
2.     została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3.     będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4.     została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy, wniosek powinien zawierać następujące dane:
 
1.     nazwę podmiotu zobowiązanego;
2.     informację o wnioskodawcy w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3.     wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4.     wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5.     wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6.     wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 
Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych
w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:
 
Oddział Administracyjny
Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku
 
ul. Katowicka 2
46-200 Kluczbork
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
Zgodnie z ustawą, Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Adres strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Kluczborku  www.kluczbork.sr.gov.pl
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku
 
1.     zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło:
Sąd Rejonowy w Kluczborku";
2.     zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji;
3.     zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Sąd Rejonowy w Kluczborku danej informacji, o ile została ona określona;
4.     zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Sądu Rejonowego w Kluczborku formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom;
5.     zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.
 
Zakres odpowiedzialności Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku za przekazywane informacje 
 
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające
z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. 
 
Centralne repozytorium informacji publicznych
 
Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne
w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058) od dnia 29 września 2012 roku.
 
Opłaty
 
Uprzejmie informujemy, iż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w art. 17 pozwalają na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
·         liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
·         czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
·         koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
·         koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
 
Centralne repozytorium informacji publicznych
 
Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne
w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058 j.t.) od dnia 29 września 2012 roku.
 
Odmowa ponownego wykorzystania informacji
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:

- gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych),
- gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej
w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłat
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego
w Kluczborku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.), z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718 j.t), z tym że: 
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.